top of page

מילון האימפקט הישראלי

 שפה מייצרת מציאות

הגדרות משותפות הן השלב הראשון בדרך לפעולה משותפת. מילון האימפקט הישראלי מגדיר עשרה מושגים מרכזיים, על מנת לקדם את תחום האימפקט בישראל ולהביא לשיתופי פעולה בין המגזרים. למעשה, כפי שניתן לראות בשרטוט, כלל המגזרים עוסקים כיום בשאלת התשואה החברתית שלהם, והעיסוק ביצירת ומדידת ההשפעה הולך וגובר:

impactnation1.png
מילון האימפקט הישראלי: About Us

איך נכתב מילון האימפקט

תהליך הכתיבה כלל מספר שלבים. הוא החל בצוות מצומצם שכלל משקיעים, יזמים, יועצים, בעלי עניין ובעלי ידע - וניסה לייצר הגדרה ברורה ל"מהו מיזם אימפקט". בהמשך, התרחבה החשיבה למושגים נוספים: 

  1. הגדרה ראשונית של המושג המרכזי ("מיזם אימפקט") - כחלק מדיון ראשון של הצוות אשר נערך בתל אביב ב-13 ביוני 2019. 

  2. גיבוש רשימת מושגים נוספים אותם יש להגדיר - כחלק מתהליך התכתבות בקבוצת הווטסאפ שנפתחה לצורך העניין. 

  3. יצירת הגדרות ראשוניות על בסיס הגדרות מהארץ ומהעולם - במסגרת שני דיונים נוספים שנערכו ב-7 באוגוסט 2019 וב-26 באוגוסט 2019. 

  4. העברת טיוטה להערות בקהילת האימפקט הישראלית.

  5. פרסום גרסה 2.0  של מילון האימפקט הישראלי.

High Fives
מילון האימפקט הישראלי: Welcome

מ"יד נעלמה" - לסדר חברתי חדש

בשנים האחרונות גדל העיסוק בדרכים ליצירת השפעה חיובית במגזר העסקי, הציבורי והשלישי. במקום עיסוק ברווחים והכנסות, שואלות חברות עסקיות, עמותות ומשרדי ממשלה מה השינוי שיביאו לעולם. תפיסת השוק החופשי אשר אפיינה את הסדר החברתי הישן, מתחלפת לאיטה במושגים חדשים, המקדמים עולם של אחריות משותפת ולא רק תועלת אישית. כלל המגזרים מנסים להגדיר ולמדוד את השפעתם על החברה והסביבה, כל אחד בדרכו הוא:

מילון האימפקט הישראלי: Who We Are
Clothes Donation
Image by Adam Jang
Image by Hunters Race

ארגונים ללא כוונת רווח

ארגונים חברתיים מקבלים השקעות ותווי תקן על בסיס תוצאות שהגדירו, תוך ביסוס תיאוריות שינוי להשגתן

ארגונים אלו פועלים להשגת תשואה חברתית, אך מסתמכים גם על הכנסות עצמיות, המייצרות תשואה כלכלית מסוימת

משרדי ממשלה וערים

במגזר הציבורי מגדירים תוצאות, המשקפות השפעה, ומנסים להשיגן דרך ניהול אפקטיבי של תקציב ורגולציה

הם אינם מייצרים תשואה כלכלית כלל, אך ממוקדים בהשגת תשואה חברתית. לעומתן, חברות ממשלתיות ועירוניות משלבות בין התשואה החברתית לבין רווח כלכלי.

חברות עסקיות

תאגידים עסקיים משלבים בין רווח כלכלי לבין השפעה חברתית וסביבתית, או משקיעים באחריות תאגידית

הן מכוונות תמיד ליצירת תשואה כלכלית, אך יש שמייצרות גם תשואה חברתית גבוהה (במכוון או שלא במכוון) ויש שמכוונות ליצירת רווח בלבד (לעתים תוך יצירת נזק לחברה ו/או לסביבה)

מילון האימפקט הישראלי: What We Do

המושגים

חברת אימפקט IMPACT VENTURE

חברה עסקית המעוניינת לייצר השפעה חברתית או סביבתית חיובית, לצד תשואה כלכלית, אשר מתנהלת בהתאם לאמות מידה מחמירות מהנדרש בחוק, ויש בה מרכיב של מדידת התוצאות שהוגדרו מראש.

ההשפעה יכולה להיות חלק מרשימה רחבה (SDGs) או מצומצמת (תוצאות הממשלה). התנהלות יכולה להיות בהתאם לאמות מידה קיימות (B-corp או מעלה) או חדשות. השילוב בין השפעה לבין רווח מוגדר לעתים כ"שורה כפולה" (Double Bottom Line). עסק חברתי (Social Business) הוא חברת אימפקט, אשר השפעתו היא מקומית או בקנה מידה קטן יחסית, ונובעת לרוב מתהליך הייצור ולא מהמוצר הסופי.

השקעת אימפקט IMPACT INVESTMENT

השקעה כספית שנועדה לייצר השפעה חברתית או סביבתית חיובית, לצד תשואה כלכלית, ויש בה מרכיב של מדידת תוצאות.

יש בהשקעת אימפקט ארבעה מרכיבים: כוונה להשגת השפעה חיובית; מודל עסקי שמייצר רווח; שימוש בכלים כלכליים שונים; ומנגנון למדידת תוצאות חברתיות או סביבתיות שהוגדרו מראש.

השקעה אחראית RESPONSIBLE INVESTMENT

השקעה כספית הבוחנת גם התנהלות חברתית השפעה סביבתית וממשל תאגידי (ESG), במטרה להפחית סיכונים ולהבטיח תשואה בת קיימא.

השקעה שכזו לא תהיה בתחומים מזיקים (אלכוהול, טבק, הימורים, פורנוגרפיה או אמצעי לחימה), ותחייב התנהלות בהתאם לאמות מידה מחמירות מהנדרש בחוק.

השפעה IMPACT

השינוי שחולל המיזם במונחי קהל היעד, החברה או הסביבה, אשר את חלקו ניתן לכמת באמצעות מדידת תוצאות.

ישנם שלושה סוגים של השפעות (ABC): מניעת סיכון דרך הקטנת השפעה שלילית אפשרית (Act to Avoid Harm), יצירת ערך המביא לתוצאה חיובית כלשהי (Benefit Stakeholders) או פיתרון בעיה באמצעות מענה חלקי או מלא ביחס לתוצאה המקורית שהוגדרה (Contribute to Solution).

תוצאות OUTCOMES

שינויים מדידים במונחי קהל היעד, החברה או הסביבה, המהווים חלק מהשפעות המיזם, ויש להם זיקה לפעילותו.

מדידת תוצאות היא תהליך הכולל הגדרת מדדים הקשורים להשפעה שהמיזם מבקש לייצר, איסוף נתונים הקשורים לכל מדד, ניתוח הנתונים והסקת מסקנות המכוונת את הפעילות. יש להבדיל בין תוצאות (במונחי קהל היעד, שאינן בשליטתנו) לבין תפוקות (המשקפות את הפעילות עצמה, ונועדו להשגת תוצאות).

תיאורית שינוי  THEORY OF CHANGE

הנחה הניתנת לבדיקה ביחס לקשר שבין פעילות כלשהי (תפוקות) לבין ההשפעה שתביא לחברה או לסביבה (תוצאות).

תיאורית השינוי מתגבשת בשלב עיצוב האסטרטגיה, ויכולה להתבסס על נתונים תומכים מהעבר, מחקרים קיימים, התנסויות (פיילוטים), תהליכי היוועצות או אף תחושות בטן המבוססות על הכרת התחום המקצועי. על בסיסה תתבצע מדידת תפוקות ותוצאות לאחר היציאה לדרך.

סיכונים RISKS

הסבירות שהשפעות הפעילות על החברה והסביבה, או התשואה הכלכלית, יהיו שונות משמעותית מאלו שנחזו מראש.

סיכון שכזה יכול להיות קשור למחסור במידע, להשפעות חיצוניות, להיעדר השתתפות או נטישה, ביצוע לקוי, החלטות ניהוליות, שחיקה לאורך זמן או תוצאות שליליות ביחס לקהל היעד.

אחריות תאגידית SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY

סך הפעולות שעושה חברה עסקית מיוזמתה, על מנת לקדם השפעה חיובית על החברה והסביבה, כחלק מהפעילות השוטפת שלה.

בבסיס התפיסה, ההבנה שארגון עסקי אינו אחראי רק ליצירת רווח לבעלי המניות, אלא גם ליצירת ערך לכלל מחזיקי העניין, ובהם הלקוחות, העובדים, הספקים, המשקיעים, הקהילה והסביבה כולה.

קהילת השפעה IMPACT COMMUNITY

קבוצת אנשים המעוניינת לקדם שינוי חברתי או סביבתי, חבריה מקיימים קשרים בין-אישיים, יש לה מנהגים משל עצמה והיא מתנהלת בערוצי תקשורת שונים.

ערוצי התקשורת יכול שיהיו רשתות חברתיות, מפגשי פיזיים אוףליין או כל מרחב משותף אחר.

חשבונאות אימפקט IMPACT ACCOUNTING

שילוב תוצאות בחישוב הכנסות המיזם, עלויות המכר ושווי הנכסים, על מנת לייצר שורת רווח משוקללת הלוקחת בחשבון את השפעות הפעילות המדווחת.

-----

מילון האימפקט הישראלי: News

איך נדע לסווג ארגונים

שאלות מנחות

Screen Shot 2019-10-26 at 13.12.56.png
מילון האימפקט הישראלי: Image


ההשפעה של חברת אימפקט נובעת מהמוצר אותו היא מייצרת. ככל שנמכרים יותר מוצרים כך גדלה ההשפעה. עסקים חברתיים הם סוג של חברת אימפקט. השפעתם החיובית על החברה והסביבה נובעת מתהליך הייצור (לדוגמא, בתי קפה המעסיקים בעלי מוגבלויות), כאשר התהליך והשפעותיו מהווים תכלית מרכזית לפעילות העסק. לעסקים חברתיים יש השפעה מדידה על החברה והסביבה, גם אם היא מקומית או בקנה מידה קטן יחסית. 

מילון האימפקט הישראלי: Image
bottom of page